banner header03

FMed verzoekt om meer inzicht in GIP database

Via het Genees- en hulpmiddelen Informatie Project (GIP) beschikt Zorginstituut Nederland (ZiNL) over een informatiesysteem dat gegevens bevat over het gebruik van genees- en hulpmiddelen in Nederland.

Lidbedrijven van FMed leveren in opdracht van zorgverzekeraars hulpmiddelen en therapieën aan patiënten in de thuissituatie. Vanuit de door hen gedeclareerde zorg wordt door zorgverzekeraars informatie ter beschikking gesteld ten behoeve van de GIP-databank.

gip

Met deze gegevens brengt het Zorginstituut de ontwikkelingen in het gebruik van genees- en hulpmiddelen en de daarmee gepaard gaande kosten in kaart. Na verwerking van de gegevens, ontvangt zorgverzekeraar op detailniveau (ISO-codering) een terugkoppeling op de data.

Met regelmaat wordt ter discussie gesteld in hoeverre de cijfers correct zijn. Om die reden heeft er op 8 december 2020 een overleg plaatsgevonden tussen ZiNL en FMed. In dit overleg heeft de brancheorganisatie aangekaart dat informatie uit de GIP databank niet aansluit op de daadwerkelijke situatie in de markt. Desondanks gebruiken veel zorgverzekeraars de (foutieve) conclusies uit de GIP- databank als spiegelinformatie of benchmark ten behoeve van het vaststellen van het eigen inkoopbeleid.

Omdat FMed bedrijven geen toegang hebben tot de verdiepende informatie op basis van ISO-codering, ontstaat een ongelijk speelveld, waarbij het vanwege het gebrek aan detailinformatie voor het aanbieder van hulpmiddelenzorg lastig is om foutieve conclusies te weerleggen. Vanuit dit kader heeft FMed het Zorginstituut dan ook het verzoek gedaan om mede toegang te krijgen tot de verdiepende informatie.

In reactie hierop heeft ZiNL de brancheorganisatie geïnformeerd, dat betreffende informatie te herleiden is naar individuele verzekeraars en dat men het om die reden niet wenselijk acht om andere partijen toegang te verlenen. Ook benadrukt ZiNL dat de verdiepende informatie niet is bedoeld als benchmark. Op dat punt lijkt er sprake te zijn van een discrepantie met de praktijk, waarbij verzekeraars in de contractonderhandelingen verwijzen naar de GIP-database.

FMed heeft aan ZINL de vraag voorgelegd of zij volledige inzicht kunnen geven in de achterliggende structuur van GIP, zodat FMed op basis van dezelfde opzet (via een eigen uitvraag) spiegelinformatie kan verzamelen/opbouwen. Daarnaast heeft FMed opnieuw bij ZiNL aangekaart dat zorgverzekeraars de GIP informatie in de praktijk als onderhandelingsinstrument gebruiken en aan hen de vraag voorgelegd hoe dit kan worden voorkomen.