banner header03

Analyse naar de ontwikkelingen op de extramurale hulpmiddelenmarkt (Zvw) en het effect van deze ontwikkelingen op de kwaliteit, de betaalbaarheid en het aanbod

In opdracht van het ministerie van VWS heeft onderzoeksbureau HHM een analyse uitgevoerd naar de ontwikkelingen op de extramurale hulpmiddelenmarkt (Zvw) en het effect van deze ontwikkelingen op de kwaliteit, de betaalbaarheid en het aanbod.

Het rapport geeft antwoord op de belangrijkste ontwikkelingen van de afgelopen vijf jaar en de toekomst op het gebied van de extramurale hulpmiddelen markt (Zvw). Vanuit deze ontwikkelingen zijn de gevolgen voor het aanbod, de kwaliteit en betaalbaarheid van de extramurale hulpmiddelen (Zvw) in kaart gebracht.

Voor de cijfermatige analyse van het onderzoek is gebruik gemaakt van de meest relevante hulpmiddelencategorieën uit de GIP-databank. Op basis van deze cijfers constateren de onderzoekers dat het aantal gebruikers van extramurale hulpmiddelen de afgelopen vijf jaar (na een daling door corona in 2020) bij vrijwel alle geselecteerde categorieën is gestegen. Ook de totale (gedeclareerde) kosten van extramurale hulpmiddelen en de kosten per gebruiker zijn gestegen. De onderzoekers verwachten dat tot 2032 het aantal gebruikers gemiddeld met minimaal 16% groeit en daardoor ook de totale kosten gaan toenemen. Deze prognose is gebaseerd op de demografische ontwikkeling en hangt sterk samen met de verwachte stijging van het aantal ouderen en is exclusief de eventuele effecten van nieuwe beleidskeuzes.

Ten aanzien van de ontwikkelingen in de extramurale hulpmiddelenmakrt komen de onderzoekers tot de conclusie dat het beeld over de afgelopen jaren laat zien dat:

• er een toename is in het aantal hulpmiddelengebruikers,
• de arbeidsmarktproblematiek de toename in het gebruik versterkt,
• de betaalbaarheid van de hulpmiddelenzorg onder druk staat
• de relatie tussen zorgverzekeraar en leverancier onder druk staat,
• de implementatie van het functioneringsgericht voorschrijven stagneert,
• er te weinig aandacht is voor het perspectief van gebruikers,
• de implementatie van duurzaamheid moeizaam verloopt,
• er geen aandacht is voor hulpmiddelenzorg in landelijke akkoorden,
• de regelgeving is veranderd en strenger is geworden,
• het zicht op de effecten van marktconcentratie ontbreekt.

Deze bevindingen maken duidelijk dat de markt van de extramurale hulp middelen niet optimaal functioneert. Het is een markt waarbinnen sprake is van verschillende dynamieken tussen gebruikers, zorgprofessionals, zorg verzekeraars en leveranciers (die weer kunnen verschillen per hulpmiddelen categorie). Dat maakt de hulpmiddelenmarkt complex.

Het volledige rapport is hier te downloaden