banner header03

Innovatie van medische technologie

Eind april 2024 stuurde de Minister van Volksgezondheid een brief aan de Tweedekamer waarin zij nader in ging op de lange route en belemmeringen die nieuwe innovaties van idee tot implementatie tegen komen.

Naar aanleiding van een ronde tafel, waar ook FMed bij betrokken was, werkt de Minister aan het in kaart brengen van de behoeftes voor nieuwe medisch technologische innovaties en stimuleert VWS de samenwerking tussen publieke en private partijen. Daarbij wordt voornamelijk ingezet op de ontwikkeling van vraaggestuurde innovaties. Daarnaast onderneemt VWS actie om de financieringsmogelijkheden voor onderzoek en innovatie inzichtelijker te maken en beter op elkaar te laten aansluiten. Aan ZonMw is verzocht de financieringsregelingen voor innovatie van medische technologie in kaart te brengen.

Het afgelopen jaar heeft VWS een vervolgsubsidie gegeven aan Health Innovation Netherlands (HI-NL) en een opdracht aan Zorg voor Innoveren. Hi-NL zal de komende jaren hun ronde tafel service voor innovatoren opschalen en geleerde lessen open access delen. Zorg voor Innoveren is bezig om actief kennis te verspreiden over de MDR en IVDR. Beide acties moeten bijdragen aan het sneller in het Nederlandse zorgsysteem beschikbaar komen van succesvolle innovaties met meerwaarde voor de zorg. FMed is van oordeel dat deze maatregelen vooralsnog onvoldoende zijn om de innovatiekracht op het gebied van Medtech in Nederland succesvol overeind te houden danwel te versnellen en te versterken.