banner header03

Onderzoek naar laag btw tarief medische hulpmiddelen

Momenteel doet het Ministerie van Financiën binnen verschillende sectoren onderzoek naar de toepassing van het verlaagde btw-tarief. De belangrijkste doelstellingen van het verlaagde btw-tarief zijn het tegemoetkomen van lagere inkomens, het stimuleren van de afname van een bepaald product, of het vergroten van de werkgelegenheid. In de Miljoenennota 2022 is aangekondigd dat het verlaagde btw-tarief in 2022/2023 geëvalueerd zal worden.

Momenteel wordt onderzocht in hoeverre het verlaagde btw-tarief in de gezondheidszorg bijdraagt aan de doelstellingen. FMed is uitgenodigd haar visie en inbreng te geven. Daartoe heeft afgelopen week een bijeenkomst plaatsgevonden. In deze bijeenkomst is uiteengezet dat het verlaagde btw-tarief ingrijpt op meerdere plaatsen in de zorgketen. FMed heeft onderstaande punten ingebracht:

  • Zorginstellingen zijn vrijgesteld van BTW. Een aanpassing van laag tarief naar hoog zal voor zorginstellingen aanzienlijke budgettaire consequenties hebben. Ten aanzien van de inzet van medische technologie zal dit leiden tot verschraling en een rem op innovaties. Dit komt de patiënt en de zorgverleners niet ten goede;
  • De omvang van het verzekerde pakket is aan het verschralen. In de extramurale omgeving worden patiënten steeds vaker geconfronteerd met hulpmiddelen die niet meer vallen onder vergoede zorg en zelf bekostigd moeten worden. Een verhoging van het btw-tarief heeft direct consequenties voor de individuele patiënt. Temeer daar het aandeel van gebruikers van hulpmiddelen met een laag inkomen (ouderen, niet-werkenden) relatief hoog is;
  • Verhoging van het btw tarief heeft financiële gevolgen voor patiënten die onder de eigen bijdrage grens blijven;
  • De financieringssystematiek van zorgverzekeraars (dagprijzen) maakt veranderingen in btw complex en zal leiden tot verdere verschraling;
  • Binnen de Nederlandse markt is een belangrijke groep van kleine bedrijven actief die zich bezig houden met ontwikkeling en levering van innovatieve patiëntgebonden medische hulpmiddelen. Verhoging van de BTW zal voor deze bedrijven een extra drempel voor toegang tot de markt met zich meebrengen.
  • De zorgsector is complex en divers. De geopperde mogelijke compensatiemogelijkheden bij verhoging van het BTW tarief zijn ingewikkeld, vallen niet op de goede plekken en brengen hoge uitvoeringskosten met zich mee.

 Eind februari 2023 zal er door het Ministerie van Financiën een rapportage opgeleverd worden die wordt aangeboden aan de Tweede kamer.