banner header03

Onderzoeksrapport een sluis voor toelating MedTech middelen

In Nederland beslissen particuliere partijen of ze MedTech middelen willen aanschaffen. Partijen zoals artsen, ziekenhuizen, patiënten, zorgverzekeraars, leveranciers en producenten vormen hierbij tezamen de ‘de markt’ van MedTech middelen. Deze markt leidt tot bestedingen die druk leggen op het collectieve zorgbudget, dat via premies en belastingen bijeengebracht. Dit vormde de aanleiding voor de motie van D66 kamerlid Raemakers, met de vraag aan de minister om de toegevoegde waarde van een sluis voor dure MedTech middelen te onderzoeken.  De zogeheten ‘sluis’ moet er kort gezegd voor zorgen dat innovatie en kostenbeheersing in balans blijven en wordt al ingezet bij de toelating van dure geneesmiddelen.

Uit het onderzoek, uitgevoerd door adviesbureau Berenschot, komt onder meer naar voren dat de MedTech markt circa 4,7 euro ( 5% van de totale zorguitgaven) beslaat. Wel is er sprake van een groeimarkt. Daarnaast zijn er enkele factoren die de vraag verder zullen opstuwen. Hierbij valt te denken aan trends in het zorglandschap, zoals meer gepersonaliseerde zorg, de focus op preventie en de verschuiving van intra- naar extramurale zorg. Aannemelijk is dan ook dat de markt in de komende jaren verder zal groeien. Voor de Tweede Kamer alle reden om te onderzoeken hoe grip te krijgen op de MedTech-markt.

Een sluis, zoals de overheid die bij de toelating van dure geneesmiddelen gebruikt, kan voordelen hebben: er is een duidelijk kader voor de randvoorwaarden rond instroom, producten met onduidelijke of beperkte toegevoegde waarde kunnen worden geweerd, een sluis beschermt zorgaanbieders tegen leveranciers met een economische machtspositie en er kan inkoopmacht ontstaan door centrale prijsonderhandelingen.

Toch zien de onderzoekers ook nadelen. Zo kan een sluis het innovatieve karakter van MedTech in de weg zitten. Ook kan een sluis de marktwerking binnen de MedTech-sector belemmeren, terwijl er geen sprake is van ernstig marktfalen, zoals onacceptabele marktmacht. Zorgaanbieders hebben dan ook niet zozeer last van een beperkte onderhandelingspositie, maar zien vooral het gebrek aan coördinatie als probleem.

Behalve een sluis is er een reeks andere maatregelen denkbaar. Daarbij denken ze aan de aanstaande European Union Medical Device Regulation (EU MDR), het uitvoeren van Health Technologie Assessments (HTA), een vergunningsplicht via de Wet bijzondere medische verrichtingen (Wbmv) of het opleggen van budgettaire discipline voor veldpartijen via hoofdlijnenakkoorden

Het volledige rapport kunt u hier teruglezen: Een sluis voor toelating van MedTech middelen