banner header03

Betalingstermijnen bij wet geregeld

Al vanaf juli 2022 is er een verandering in de wet die kortere betalingstermijnen voor grote bedrijven aan mkb’ers en zzp’ers regelt. Na een overgangsperiode voor bestaande contracten is de wet vanaf 1 juli 2023 volledig in de praktijk van toepassing en moeten alle grote bedrijven aan de strengere regels voldoen. De wijziging houdt in dat het grote bedrijven niet is toegestaan om richting een MKB bedrijf of ZZP’er een betalingstermijn langer dan 30 dagen te hanteren. Ook al is dit in leveringsvoorwaarden of contract anders opgenomen.

Voor de definitie ‘groot bedrijf’ moet aan twee van de drie onderstaande voorwaarden zijn voldaan:


- Een netto omzet > € 40 miljoen;
- Meer dan 250 werknemers in dienst
- Meer dan € 20 miljoen activa balanswaarde

Indien een bedrijf zich niet kenmerkt als groot bedrijf betreft het automatisch een MKB bedrijf. Hiervoor gelden andere regels. Als er tussen MKB bedrijven of ZZP’ers onderling geen betalingstermijn is overeengekomen dan is de betalingstermijn standaard 30 dagen. Als er wel een betalingstermijn is afgesproken, mag deze niet langer zijn dan 60 dagen.

Ook overheidsinstellingen (gemeenten, provincies, waterschappen, Rijksoverheid en semi-overheidsinstellingen) moeten zich aan een betaaltermijn van maximaal 30 dagen houden. Deze termijn kan alleen in uitzonderingen worden verlengd tot 60 dagen en moet dan in het contract zijn opgenomen. De uitzonderingsgevallen kunnen complexe inkopen zijn, waarbij de overheidsinstantie dan wel verplicht is te bewijzen dat de bijzondere aard of eigenschappen van de overeenkomst een langere betalingstermijn dan 30 dagen rechtvaardigen.

Ook op Europees niveau wordt, via revisie van de Late Payment Dircetive, gewerkt aan een aanscherping van de wettelijke betaaltermijnen. Een definitieve vaststelling van de revisie wordt medio dit jaar verwacht. Wij houden u daarvan op de hoogte.

Binnen de Nederlandse zorgsector blijken de betalingstermijnen in de praktijk nog niet altijd goed te worden nageleefd. Mocht u in de praktijk geconfronteerd worden met belangrijke afwijkingen, dan kunt u dit melden bij FMed. Wij nemen uw ervaringen mee in de overleggen met het Ministerie van VWS en het Ministerie van Economische zaken.